Δημόσιος Τομέας

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση στον σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και ιδιαίτερα στη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. διαθέτει ειδική εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων, έχοντας γνώση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την αποτύπωση και καταγραφή κάθε στοιχείου, που σχετίζεται με την πορεία υλοποίησης του έργου από την αρχή έως την διαχειριστική ολοκλήρωση και το λογιστικό κλείσιμο πράξεων και προγραμμάτων.
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή στη Διαχείριση και παρακολούθηση των ενταγμένων Πράξεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους, αφορούν σε:

  • Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
  • Συλλογή και έλεγχος των στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι,
  • Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, υποβολή προτάσεων επίλυσής τους και έλεγχος, μέσω τυποποιημένων αναφορών, ότι επιλύθηκαν εντός εύλογου διαστήματος.
  • Εξέταση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.
  • Εντοπισμός αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης ένταξης, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο.
  • Συστηματική παρακολούθηση σε ότι αφορά στους Δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.
  • Διεκπεραίωση της επικοινωνίας που ενδεχομένως απαιτείται με τους φορείς για τη συγκέντρωση των στοιχείων και εγγράφων που υπολείπονται.
  • Έλεγχος και καταχώρηση στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ των δελτίων παρακολούθησης της προόδου των Πράξεων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ).
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση νέων και τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ και υποστήριξη των Δικαιούχων στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ενδεικτικά έργα

* Τεχνικός Σύμβουλος Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων
* Σύμβουλος Υποστήριξης Προγράμματος ‘Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά’ (Επιμελητήριο Κέρκυρας)
* Σύμβουλος Υποστήριξης Προγράμματος για τα έργα ‘Διαδρομές και Γεύσεις σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο’ Μ. 2.4 ΕΠ ΚτΠ, ‘Ενίσχυση τοπικών ή κλαδικών έργων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε ΜΜΕ’ Μ. 3.1 ΕΠ ΚτΠ, ‘Δημιουργία βάσεων δεδομένων για τις επιχειρήσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα’, Μ. 1.5 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Επιμελητήριο Κέρκυρας)

*Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων ΕΓΤΠΕ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

*Σύμβουλος Υποστήριξης της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση συνολικά του έργου ‘Ψηφιακή Ανάδειξη των βυζαντινών εκκλησιών της Κέρκυρας’ (Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων)

*Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για έργα Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο κλεισίματος του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

*Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους ( Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

*Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης έργου ‘Ευρυζωνικά Δίκτυα Δήμου Κορρισίων’ (Υπεργολαβία)

*Εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη της ΕΔΑ ΠΙΝ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους’ (Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

*Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης  ΕΔΑ ΠΙΝ στις διαδικασίες Οργάνωσης και Διοίκησης (Ε.Υ.Δ. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Πάρνων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

*Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης  «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», με κωδικό MIS 372838  ( Πάρνων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια