Ιδιωτικός Τομέας

Μελέτες Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει, συστηματικά, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα ενεργά και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα και αναλαμβάνει:

 • Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης
 • Αξιοποίηση βέλτιστου επιδοτούμενου προγράμματος του επενδυτικού σχεδίου.
 • Προαξιολόγηση βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης υπαγωγής
 • Διοίκηση & Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου

Η Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων απαιτεί ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων το οποίο σε συνδυασμό με την κατάλληλη εξειδίκευση, εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία βάσει επιστημονικών εργαλείων, είναι ικανό να οδηγήσει στην επιτυχία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Συντονισμός και εποπτεία τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου (δανεισμός, επιχορήγηση, leasing).
 • Διαχείριση Συμβάσεων έργου.
 • Κοστολόγηση – κατάρτιση προϋπολογισμού.
 • Μελέτη οικονομικών προβλέψεων.
 • Χρονικός προγραμματισμός έργου και ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών (critical path analysis).
 • Οικονομικός προγραμματισμός έργου.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου.
 • Σχεδίαση ειδικών εντύπων για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων.
 • Σχεδίαση συστήματος προτύπων δεικτών αναφοράς για την εκτίμηση της προόδου υλοποίησης έργου.
 • Απολογιστικός έλεγχος κόστους έργων.
 • Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαχείρισης επιδοτούμενων επενδυτικών έργων μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων (Νέος Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ, κ.α.) οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν την:

 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
 • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
 • Παροχή ενημέρωσης για άλλες διατάξεις στις οποίες μπορούν να υπαχθούν τμήματα του project ή άλλων επενδύσεων.
 • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους ενίσχυσης.

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια