Νεα

24/09/2020
Νέα δράση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19

Νέα δράση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στα Ιόνια Νησιά ανακοίνωσε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Όπως ενημέρωσε η Περιφερειάρχης, προς τον στόχο αυτό αξιοποιήθηκε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, επισημαίνοντας ότι οι λόγοι της κρίσης αυτής είναι εξωγενείς, απρόβλεπτοι και έπληξαν ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις με σχέδια ανάπτυξης και αντοχής στις διακυμάνσεις της τουριστικής αγοράς.

Η δράση θα χρηματοδοτήσει το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, θα ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη για αύξηση του ποσού αν διαπιστωθούν  ανάγκες.

Σύμφωνα με την Περιφερειάρχη, τονίστηκε η σημασία που έχει η εν λόγω δράση για την στήριξη επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στις οικονομίες των Ιονίων Νήσων οι οποίες έχουν πληγεί βαθιά από την κρίση των αγορών που επέφερε η πανδημία του covid-19 και ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειές της στους τουριστικούς κλάδους οι οποίοι αποτελούν τους πρωταρχικούς τομείς στα Ιόνια Νησιά. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι η δράση αυτή θ΄ αποτελέσει ιδιαίτερη τονωτική ένεση για τις επιχειρήσεις που πλήγησαν από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας, ενώ διευκρίνισε ότι η ενίσχυση αυτή δεν συγχέεται, ούτε συνυπολογίζεται στην αποζημίωση που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Ασπιώτης έδωσε τις πληροφορίες αναφορικά με τους δικαιούχους και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησής τους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

– κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,

– νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,

– έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

– δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

– έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

– Δεν έχουν απολύσει εργαζόμενους τον τελευταίο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα η νέα δράση επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019.

Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή αιτημάτων θα γίνεται από 08/10 έως 31/10 του 2020. Λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής προέτρεψε τις επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δειτε Επισης

11/04/2020
Νέα έγκριση επενδυτικών σχεδίων της πράξης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για τα Ιόνια Νησιά

324 επιπλέον νέες τουριστικές επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά επιχορηγούνται με 49.414.307€ από το Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

23/12/2019
Όγδοη (8 η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

23/12/2019
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων “

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων "