Πελατολόγιο Δημόσιου Τομέα

Α.Ν.Ι.Ο.Ν. - Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ-Κέρκυρα

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α, και μέτοχοι της εταιρίας είναι οι δώδεκα από τους δεκατρείς Δήμους της Κέρκυρας. Σκοπός της εταιρείας, είναι η επιστημονική και η τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας και των Ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας, α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων παρεμβαίνει στην τοπική κοινωνία και διαμορφώνει νέα δεδομένα διαθέτοντας στους ενδιαφερόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στο επίπεδο της αγροτικής αλλά και των λοιπών τομέων της οικονομίας, τη χρηματοδότηση των δράσεων τους, αλλά και των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ σήμερα συντονίζει, παρακολουθεί και προωθεί την υλοποίηση του Προγράμματος LEADER+ και Ο.Π.Α.Α.Χ (Π.Ε.Π) για τον ορεινό όγκο του Παντοκράτορα ως Αντένα της Δομής Στήριξης Ιονίων Νήσων. Το πρόγραμμα Leader + με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, την ανάδειξη της ταυτότητας και την προβολή-προώθηση του τοπικού προϊόντος με οδηγούς την παράδοση και τον πολιτισμό ενίσχυσε συνολικά 53 επενδύσεις, από τις οποίες 10 είναι Δημόσιων φορέων (ΟΤΑ) και 43 επενδύσεις ιδιωτών ή ιδιωτικών φορέων.

Ειδικότερα, ενίσχυσε 9 επενδύσεις στα πλαίσια του αγροτικού τουρισμού, 6 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 9 επενδύσεις ανάδειξης οικιστικού περιβάλλοντος, 2 επενδύσεις νέων τεχνολογιών και 20 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ακόμη ενίσχυσε την τεχνική στήριξη της ΟΤΔ, τη σύνταξη 3 μελετών στα πλαίσια της συμβουλευτικής στήριξης, την προώθηση-προβολή του προγράμματος και τη διαπεριφερειακή και τη διακρατική συνεργασία της ΟΤΔ με αντίστοιχες ομάδες τοπικής δράσης του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Επίσης στα πλαίσια υλοποίησης της Κ.Π. Leader + η ΑΓΡΟΚ Α.Ε. προχώρησε στη σύνταξη 3 σημαντικών μελετών για την Κέρκυρα. Η πρώτη «Προσδιορισμός Διαδρομών Αγροτικού τουρισμού» αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Νομό. Η δεύτερη μελέτη «Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Νομού Κερκύρας», η τρίτη μελέτη «Δημιουργία δικτύου ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters)» εξετάζει την κατάσταση του πρωτογενή τομέα της Κέρκυρας και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη δικτύωση των επιχειρήσεων αυτών.

Αναπτυξιακή Πάρνωνα- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.), ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Η Εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις».

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της περιοχής για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται, επιχειρησιακά, μέσα από τη συγκρότηση του επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και έργων της Εταιρείας. Οι πόροι για την υλοποίηση του σχεδιασμού προέρχονται από τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, όπως και από την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών/ εκπόνησης μελετών για τους μετόχους της.

Σκοποί της Εταιρείας είναι, α) Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. Κ ΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λ.π.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας, γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1997. Σκοπός του είναι η παραγωγή και η οργάνωση θεατρικών, μουσικών και χορευτικών παραστάσεων, η προβολή και η διάδοση της θεατρικής παιδείας, η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους γύρω από την θεατρική τέχνη. Επίσης, στόχος του είναι η διασφάλιση της γνήσιας πολιτιστικής ταυτότητας και των χαρακτηριστικών ιδιωμάτων της ευρύτερης περιοχής των Ιονίων Νήσων.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, εκτός από τις θεατρικές παραγωγές της Κεντρικής, της Παιδικής και της Πειραματικής Σκηνής, έχει δημιουργήσει θεατρικά θεματικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν με επιμορφωτές - ηθοποιούς - μουσικούς - χορογράφους και παρουσιάζουν παραστάσεις - λογοτεχνικές βραδιές και δρώμενα.

Η συμμετοχή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας από το 2008 σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με αντικείμενο τον πολιτισμό του έδωσε τη δυνατότητα για ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση και την ευκαιρία για τα δημιουργία συνεργασιών με άλλους πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού.

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» λειτουργεί σε νέες εγκαταστάσεις από το 2010.
Δραστηριότητες και Υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας:
1. Ιατρική
2. Νοσηλευτική
3. Διοικητική
4. Κέντρα Υγείας
5. Περιφερειακά Ιατρεία
6. Ιατροκοινωνικό Κέντρο
7. Υπηρεσία Ασθενοφόρων
Κλινικές: Πνευμονολογική- Μονάδα Εντατικής θεραπείας-Γυναικολογική - Μαιευτική-Παιδιατρική – Νεογνολογική- Α' Παθολογική- Β' Παθολογική – Καρδιολογική - Χειρουργική-Ορθοπεδική - Νευρολογική- Νεφρολογική
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας: Ορθοπεδικό - Χειρουργικό-Ω.Ρ.Λ – Οφθαλμολογικό – Ουρολογικό – Νευροχειρουργικό – Παθολογικό - Καρδιολογικό-Πνευμονολογικό – Δερματολογικό – Οδοντιατρικό – Ακτινολογικό - Βρογχικού άσθματος-Αξονικού Τομογράφου – Υπέρηχοι – Αιματολογικό – Γναθοχειρουργικό – Μαιευτικό -Μικροβιολογικό Βιοχημικό - Νευρολογικό- Νεφρολογικό- Γαστρεντερολογικό- Μεσογειακής Αναιμίας-Ψυχολόγος - Test Κόπωσης -Test Παπανικολάου-Συμβουλευτικό-Μητρικού θηλασμού

Δήμος Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, ανήκει στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)). Είναι ένας αμιγής νησιωτικός Δήμος και προέκυψε από την συνένωση των 12 καποδιστριακών δήμων και 3 κοινοτήτων. Ο Δήμος Κέρκυρας παρέχει δημοτικές υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων, των επιχειρήσεων, και των επισκεπτών της πόλης. Στο έργο του συγκαταλέγονται διάφορες εκδόσεις και παραγωγές cd μουσικής, με στόχο πάντα την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πόλη της Κέρκυρας, είναι ενταγμένη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και ο Δήμος Κέρκυρας έχει το καθήκον διαχείρισης του βάρους που απορρέει από τη διάκριση αυτή.

Ο Δήμος Κέρκυρας έχει συνάψει σχέσεις αδελφοποίησης συνολικά με 14 Δήμους, με χώρες όπως, η Ιταλία, η Αλβανία, η Κύπρος, η Σερβία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Ο Δήμος Κέρκυρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 συμμετείχε τόσο σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 όσο και σε Προγράμματα της Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας “IPA ADRIATIC”, στοχεύοντας στη βελτίωση των υφιστάμενων κοινωνικών, πολιτιστικών, τουριστικών και περιβαλλοντικών δομών, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής. Ο Δήμος Κέρκυρας διεκδικεί την υποψηφιότητα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021.

Δήμος Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλλήνης, Αντιρρίου και Χαλκείας. Τα όριά του συμπίπτουν με την ιστορική περιοχή της Ναυπακτίας όπως αυτή ορίζεται με δυτικό σύνορο τον ποταμό Εύηνο. Η έκταση του νέου δήμου ανέρχεται σε 870,38 τ.χλμ. και ο πληθυσμός σε 28.124 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου είναι η Ναύπακτος.

Ενδιάμεση Διαχειριστική Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νησιών » και υπάγεται απ’ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών.
Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2860/2000. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νησιών διαρθρώνεται σε (4) μονάδες, Μονάδα Α΄ Προγραμματισμού Ε.Π. και Αξιολόγησης, Μονάδα, Β΄ Παρακολούθησης και Διαχείρισης, Μονάδα Γ΄ Ελέγχου, Μονάδα Γ ΄Ελέγχου ,Μονάδα Δ΄ Οργάνωσης – Υποστήριξης : Οι κύριες αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων, συνοψίζονται ως εξής:

 • Κατάρτιση του συμπληρώματος προγραμματισμού και προσαρμογής του μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα για τον προγραμματισμό και για την υποβολή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος.
 • Τη σύνταξη της ετήσια και τελικής έκθεσης του επιχειρησιακού προγράμματος και μέριμνα για την υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή EK.
 • Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.. Επεξεργάζεται προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής τους .
 • Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων και τις προοπτικές τους και επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης.
 • Μεριμνά για τη παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για την χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες .
 • Προτείνει μέτρα υποστήριξης των τελικών δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
 • Μεριμνά για την κατ’ αρχήν αξιολόγηση των προτάσεων έργων που υποβάλλονται στο Ταμείο Συνοχής και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης τους.
Επιμελητήριο Κέρκυρας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2081/92, τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής.

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά:
α. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου
β. Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου
γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, ως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως, τα στοχεύοντας στην βελτίωση των υπηρεσιών του, αλλά και στη δημιουργία νέων οι οποίες θα έχουν ως απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των μελών του.

Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας

Ο Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας απέκτησε νομική μορφή το 2005 και περιγράφεται από το Νόμο 2716/99. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει παραγωγική και εμπορική ιδιότητα και λειτουργεί ταυτόχρονα ως εμπορική και παραγωγική επιχείρηση αλλά και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Η ανάπτυξη των δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε οριοθετείται από συγκεκριμένους άξονες - στόχους οι οποίοι δομούνται πάνω στο δίπτυχο, Κοινωνικός χαρακτήρας και Οικονομικό αποτέλεσμα.

Μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας όπως ο Κοι.Σ.Π.Ε στοχεύει αφετηριακά όχι στο κέρδος, αλλά στη δημιουργία κέρδους ως μέσου για να μπορεί να πραγματώνει τους κοινωνικούς στόχους της, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η μέσω αυτών συνεισφορά στη προσπάθεια επανένταξης τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ιόνιο Πανεπιστημιο

To Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984, μαζί με τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και του Αιγαίου. H έδρα του βρίσκεται στη Κέρκυρα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των μελών του εν ενεργεία επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών, ερευνητών, στελεχών της αγοράς, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των εκτελούμενων έργων.

Ως ερευνητές μπορούν να μετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Σε μερικές περιπτώσεις, ως βοηθοί ερευνητές μπορεί να συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές.

Τη γενική εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.
Ο ΕΛΚΕ του Ι.Π., από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει, και υλοποιεί, πάνω από 160 ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμούς, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς, επίσης, και από ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε τρίτες χώρες.

Τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με απόφαση της Συγκλήτου, κατανέμονται για να ενισχύσουν την εκπαίδευση, τη μη χρηματοδοτούμενη από άλλους πόρους έρευνα και άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας

Η Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και η λειτουργία της διέπεται από το Π.Δ 75/22-8-2011 Αρ. Φύλλου 182 (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων) και οι σκοποί της αποτυπώνονται ως εξής:

 • η συνεργασία των Δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
 • η προαγωγή του θεσμού του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης
 • η έρευνα και η μελέτη ζητημάτων σχετικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
 • η συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών των οργάνων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
 • η συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. για την ανάπτυξη του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τον αφορούν
 • η συνεργασία με όργανα και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών Οργανισμών και Χωρών
 • η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης
 • η συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για αυτά
 • ο προγραμματισμός, η υποστήριξη και ο συντονισμός δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού και των μελών των αιρετών οργάνων, καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων
 • η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία
 • η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή
 • η έκδοση βιβλίων και εντύπων, με αντικείμενο θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κέρκυρα.

Οι περιφέρεις είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», Μέλη της Π.Ι.Ν είναι οι 8 Δήμοι της, ήτοι: ο Δήμος Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο, ο Δήμος Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα, ο Δήμος Παξών, ο Δήμος Λευκάδος με έδρα τη Λευκάδα, ο Δήμος Μεγανησίου, ο Δήμος Κεφαλλονιάς με έδρα το Αργοστόλι και ο Δήμος Ιθάκης.

Περιφερειακό Ταμείο Ιονίων Νήσων

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων. Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.