Προγραμματα

"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" Κατάσταση: σε εξέλιξη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα& Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 05/07/2017 - 13/12/2017

Στοιχεία Δράσης

Προϋπολογισμός Δράσης :

80.000.000,00 €.

Υλοποίηση σε 3 περιόδους υποβολής στις οποίες ο ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα

Ποσοστό Επιδότησης : 100 %

Επιδοτούμενος προϋπολογισμός πρότασης :

 • 5.000 € – 25.000 € για ένα δικαιούχο
 • 5.000 € – 40.000 € για δύο συνεργαζόμενους δικαιούχους
 • 5.000 € – 50.000 € για τρεις συνεργαζόμενους δικαιούχους

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικών Υποβολών B’ κύκλου:

5/7/2017 έως 9/8/2017,

6/9/2017 έως 11/10/2017 και

8/11/2017 έως 13/12/2017.

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 Μήνες από την ημερομηνία ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Η ημερομηνία δημοσίευσης του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μισθωτοί, άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Στο Β’ κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.

 

Ποιους αφορά (Β’ κύκλος) :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.

Πτυχιούχοι  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοαπασχολούμενοι (που θα διακόψουν την ατομική τους επιχείρησης για συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα με μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους), μισθωτοί ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης με απόκτηση πτυχίου μετά την 1/1/1995

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόκτηση πτυχίου και έναρξη επαγγέλματος μετά την 1/1/1995, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα.

 • Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 έως 22.000,0€ ατομικό ή 35.000,00 € οικογενειακόΜέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

  Να μην συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις από την 1/1/2015

  Επιτρέπεται η δημιουργία συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχειρήσεων, μικρών ή πολύ μικρών, στα οποία οι εταίροι θα πρέπει να ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια και θα υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων τους.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι, μισθωτοί)

Ωφελούμενοι με την ιδιότητα άνεργου ή μισθωτού

 • Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
 • Να διαθέτουν ΑΦΜ
 • Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 έως 22.000,0€ ατομικό ή 35.000,00 € οικογενειακό
 • Να μην συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις από την 1/1/2015.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε μια μόνο αίτηση χρηματοδότησης είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους
 • Να κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε επιλέξιμους ΚΑΔ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης
 • Να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου\
 • Να δραστηριοποιηθούν σε μία μόνο αυτοτελή επαγγελματική εγκατάσταση
 • Να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης την τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει τις 200.000 € (ή τις 100.000 € στον τομέα μεταφορών)
 • Να μην έχουν ενταχθεί με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ή ως εταίροι σε επιχορηγούμενη εταιρεία) από την 1/1/2013 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (πλην προγραμμάτων κατάρτισης)
 • Να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος  κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να μην συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις από την 1/1/2015 και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να μην έχουν την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος από την 1/1/2017Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι)Ωφελούμενοι με την ιδιότητα υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία
 • Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)
 • Να διαθέτουν ΑΦΜ
 • Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 έως 22.000,0€ ατομικό ή 35.000,00 € οικογενειακό
 • Μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε μια μόνο αίτηση χρηματοδότησης είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος
 • Να μην συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις από την 1/1/2015
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος
 • Να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επαγγέλματος μετά την 1/1/2015
 • Μετά την 1/1/2006 να απασχολούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε επιλέξιμο ΚΑΔ σχετικό με το πτυχίο τους. ΠΡΟΣΟΧΗ έως την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης πρέπει να έχουν καταργηθεί τυχόν μη επιλέξιμοι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας
 • Να έχουν δραστηριότητα  σε μία μόνο αυτοτελή επαγγελματική εγκατάσταση κατά την έναρξη κάθε περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης την τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει τις 200.000 € (ή τις 100.000 € στον τομέα μεταφορών)
 • Να μην έχουν ενταχθεί με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ή ως εταίροι σε επιχορηγούμενη εταιρεία) από την 1/1/2013 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (πλην προγραμμάτων κατάρτισης)
 • Να μην συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις από την 1/1/2015 και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Το σύνολο των ως άνω υποχρεώσεων ισχύουν για κάθε δικαιούχο – εταίρο ξεχωριστά, σε περίπτωση συνεργασιών.

Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης , θα πρέπει να έχουν διακόψει τη υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα έως την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις φυσικών προσώπων που κατά την ημερομηνία υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους σύζυγοι ή συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού.

Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις – ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές σε συνεργατικά σχήματα

Επιχειρήσεις εταιρικού εμπορικού χαρακτήρα, ήτοι :

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία (ΙΚΕ)

Ατομική Επιχείρηση

Συνεταιρισμός

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Σε επαγγέλματα με ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπεται η σύσταση νομικού προσώπου ορισμένη μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν 4038/2012).

Τομείς Δραστηριότητας

Οι Δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας επιλέγοντας επιλέξιμο ΚΑΔ των Τομέων ως Κύρια Δραστηριότητα.

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης εδώ.

 

Εξαιρούνται

Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ομοιόμορφο δίκτυο διανομής (πχ Franchise, Shop in shop, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ ή ΕΛΤΑ κλπ

Έλεγχος ΚΑΔ

Πως βρίσκεται τον ΚΑΔ της επιχείρησής σας:

 1. Ελέγξτε το πεδίο 705 του εντύπου Ε3 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης
 2. Ελέγξτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας στην εφαρμογή Στοιχεία Μητρώου του TaxisnetΕπιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών / Μείγμα Δαπανών
α/α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
1 Λειτουργικά (Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου, Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Σταθερής & Κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, Θέρμανση, Ύδρευση, Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, Δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα..) 60 %
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.) 20 %

Νομική ή/και Λογιστική υποστήριξη <= 2.000 €

3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10 %

Εταιρική ιστοσελίδα <= 2.000 €

4 Προμήθεια αναλωσίμων 15 %
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / Εταίρων) 30 %
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/ες* 12.000 €
7 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20 %
8 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40 %

Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου <= 5.000 €

* Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων & συγγενών α’ & β’ βαθμούΟ νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

Υποχρεώσεις

 1. Τήρηση των όρων ένταξης για 1 έως 2 έτη (σε περίπτωση χρήσης των δαπανών της κατηγορίας 8 – απόκτηση παγίων),από την τελική πληρωμή

 2. Να τηρήσουν τις σχετικές απαιτήσεις δημοσιότητας (τοποθέτηση αφίσας).

 3. Να παρέχουν δεδομένα υλοποίησης φυσικού αντικειμένου ηλεκτρονικά, στην έναρξη και λήξη της πράξης.

 4. Να μην μετεγκατασταθούν σε άλλη περιφέρεια

 5. Να μη διακόπτουν την επένδυση αν δεν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και περιπτώσεις αυτές απαιτείται σε κάθε περίπτωση ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ

 6. Να μην μεταβιβάσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχουν ενισχυθεί

 7. Να αντικαθιστούν πάγιο εξοπλισμό μόνο με νέο εξοπλισμό αντίστοιχης αξίας και προδιαγραφών και έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος τηρώντας όλα τα παραστατικά του παλαιού και νέου εξοπλισμού

 8. Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης

 9. Να μην μεταβάλουν την ενισχυθείσα επένδυση με τρόπο που να αλλοιώνει τους αρχικούς στόχους

  Στο πλαίσιο της τήρησης των ανωτέρω αναφερόμενων μακροχρόνιων υποχρεώσεων και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται:

  • Καμία μεταβολή της εταιρικής σύνθεσης και των ποσοστών εταιρικής συμμετοχής, σε σχέση με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο
  • Η μεταφορά της έδρας της ενισχυόμενης επιχείρησης σε χώρο κατοικίας του δικαιούχου (κύριας ή δευτερεύουσας).

Φορμα Επιλεξιμοτητας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και θα σας απαντήσουμε αν πληρείτε τις προυποθέσεις για να ενταχθείτε στην δράση

Τι είδους δαπάνες σχεδιάζετε να εντάξετε στο πλαίσιο της επιδότησης; *

 Αγορά του αναγκαίου επαγγελματικού παραγωγικού εξοπλισμού Λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία) Εξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.) Δαπάνες προβολής και δικτύωσης Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ) Αγορά γενικού εξοπλισμού (γραφεία, καθιστικά κ.α.) Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ Αμοιβές τρίτων (παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, αμοιβή μηχανικού κλπ.)

Περισσοτερα Προγραμματα

Πρόγραμμα "Leader 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρο 19.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)" Κατάσταση: σε εξέλιξη

Η ΑΝΙΟΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους): αγρότες και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
Περιοχή Εφαρμογής: Αγροτικές & αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών (το νησί της Κέρκυρας, τους Παξούς-Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά Μαθράκι, Ερείκουσσα, Οθωνούς και βραχονησίδες, τα νησιά Λευκάδα, Κάλαμο και Καστό)
Περίοδος Υποβολής: 11/03/2020 - 15/05/2020
Πρόγραμμα "Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για “Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προιόντων/υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”- Διαβούλευση" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
Περιοχή Εφαρμογής: Ιόνια Νησιά
Περίοδος Υποβολής: -
Πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση" Κατάσταση: ολοκληρωμένο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 06/02/2019 - 06/04/2019