Προγραμματα

"Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας- Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Κατάσταση: σε εξέλιξη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020
Περιοχή Εφαρμογής: Δήμος Νότιας Κέρκυρας, Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων
Περίοδος Υποβολής: 12/01/2022 - 14/03/2022

Δημοσιεύτηκε η 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020Προτεραιότητα 4 “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

• αλιείς  ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)
• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης  για ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Υπαγόμενες πράξεις, μπορεί να είναι:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Ενδεικτικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 350.000,00€

Α1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους  εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού  ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ)  531/2015).

Α.2. Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων

Α3. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Α4. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Α5. Υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

Ενδεικτικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 466.215,00€

Β1. Τουρισμός, όπως:

•  Εκσυγχρονισμός Υποδομών  διανυκτέρευσης. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά εκσυγχρονισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων, camping και μικρών ξενοδοχείων έως 30 δωματίων. (Μέγιστος επιλέξιμος Π/Υ: 200.000 €)

• Λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις

Β2. Βιοτεχνίες-Κατασκευές, όπως 

• Βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες (παραγωγή αλιευτικών διχτυών/σχοινιών/σπάγγων, κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας/συντήρησης αλιευμάτων κλπ).

• Βιοτεχνίες κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό ή αθλητισμό(κατασκευή ιστιοσανίδων, πέδιλων για θαλάσσιο σκι κλπ).

• Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

Β3. Εμπόριο, όπως:

• Προϊόντων συσκευασίας και συντήρησης αλιευμάτων.

• Προϊόντων που συνδέονται με την αλιεία και την αλιευτική δραστηριότητα.

• Προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό και τις πλωτές μεταφορές.

Β.4 Εστίαση, όπως:

Παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, με προτεραιότητα σε εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία». (Μέγιστος επιλέξιμος Π/Υ: 80.000 €)

Β.5 Υπηρεσίες, όπως:

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, υπηρεσίες ρυμούλκησης).

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές(π.χ. συλλογή απορριμμάτων, ανακύκλωση).

• Λοιπές υπηρεσίες (Ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, γυμναστήρια)

 

Περισσοτερα Προγραμματα

Πρόγραμμα "«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 10/05/2021 - 10/06/2021
Πρόγραμμα "Παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις οι επιχειρήσεις εστίασης θα λάβουν το 7% του τζίρου του 2019 ως επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: - 31/07/2021
Πρόγραμμα "E- Λιανικό" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

  • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
  • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
  • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
  • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 22/02/2021 - 24/03/2021