Προγραμματα

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Κατάσταση: ολοκληρωμένο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα& Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 17/03/2016 - 27/04/2016

Στοιχεία Δράσης

Προϋπολογισμός Δράσης : 120.000.000,00 €. Υλοποίηση σε 2 κύκλους:

 • 1ος κύκλος : Φεβρουάριος 2016, 72.000.000,00 €
 • 2ος κύκλος : 2ο εξάμηνο 2016, 48.000.000,00 €

Ποσοστό Επιδότησης: 100 %

Επιδοτούμενος προϋπολογισμός πρότασης :

 • Από 15.000 € έως και 60.000 €

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής: 17/3/2016 – 27/4/2016

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 Μήνες από την ημερομηνία ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Eνισχύονται (α) άνεργοι (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει έως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι)

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • Να διαθέτουν ΑΦΜ
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος)
 • Να συστήσουν επιλέξιμη νομική μορφή επιχείρησης
 • Να κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους ΚΑΔ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης
 • Να διαθέτουν μόνοεπιλέξιμους ΚΑΔ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης την τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει τις 200.000 € (ή τις 100.000 € στον τομέα μεταφορών)
 • Να μην έχουν ενταχθεί με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ή ως εταίροι σε επιχορηγούμενη εταιρεία) από την 1/1/2012 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (πλην προγραμμάτων κατάρτισης)

 

Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι)

 • Να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
 • Να διαθέτουν ΑΦΜ
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος)
 • Να συστήσουν επιλέξιμη νομική μορφή επιχείρησης
 • Να κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους ΚΑΔ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης
 • Να διαθέτουν μόνοεπιλέξιμους ΚΑΔ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης την τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει τις 200.000 € (ή τις 100.000 € στον τομέα μεταφορών)
 • Να μην έχουν ενταχθεί με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ή ως εταίροι σε επιχορηγούμενη εταιρεία) από την 1/1/2012 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (πλην προγραμμάτων κατάρτισης)

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

Επιχειρήσεις εταιρικού εμπορικού χαρακτήρα, ήτοι :

 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία (ΙΚΕ)
 • Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Σε επαγγέλματα με ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπεται η σύσταση νομικού προσώπου ορισμένη μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν 4038/2012).

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Τομείς Δραστηριότητας

Δείτε εδώ τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού.

 

Εξαιρούνται:

Eπιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

 

Έλεγχος ΚΑΔ

Πως βρίσκεται τον ΚΑΔ της επιχείρησής σας:

 1. Ελέγξτε το πεδίο 705 του εντύπου Ε3 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης
 2. Ελέγξτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας στην εφαρμογή Στοιχεία Μητρώου του Taxisnet

 

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών / Μείγμα Δαπανών

 

α/α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
1 Λειτουργικά (Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου, Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Σταθερής & Κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, Θέρμανση, Ύδρευση, Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνεςΔαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα) 60 %
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.) 8 %
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 15 %

Εταιρική ιστοσελίδα <= 2.000 €

4 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 30 % ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
5 Αγορά* / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40 %

με χρήση ρήτρας ευελιξίας

6 Προμήθεια αναλωσίμων 15 %
7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / Εταίρων) 30 %
8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/ες* 24.000 €
9 Δαπάνες προετοιμασίες, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 20%

 

*Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης

** Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων & συγγενών α’ & β’ βαθμού.

Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης

Υποχρεώσεις

 1. Τήρηση των όρων ένταξης για 3 έτη από την τελική πληρωμή
 2. Διατήρηση της επένδυσης για τουλάχιστον 3 έτη από την τελική πληρωμή σε περίπτωση χρήσης των δαπανών της κατηγορίας 5 (απόκτηση παγίων).
 3. Να τηρήσουν τις σχετικές απαιτήσεις δημοσιότητας (τοποθέτηση αφίσας).
 4. Να παρέχουν δεδομένα υλοποίησης φυσικού αντικειμένου ηλεκτρονικά, στην έναρξη και λήξη της πράξης.
 5. Να μην μετεγκατασταθούν σε άλλη περιφέρεια
 6. Να μη διακόπτουν την επένδυση αν δεν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας
 7. Να μην μεταβιβάσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχουν ενισχυθεί
 8. Να αντικαθιστούν πάγιο εξοπλισμό μόνο με νέο εξοπλισμό αντίστοιχης αξίας και προδιαγραφών και έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος τηρώντας όλα τα παραστατικά του παλαιού και νέου εξοπλισμού
 9. Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης
 10. Να μην μεταβάλουν την ενισχυθείσα επένδυση με τρόπο που να αλλοιώνει τους αρχικούς στόχους

Φορμα Επιλεξιμοτητας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και θα σας απαντήσουμε αν πληρείτε τις προυποθέσεις για να ενταχθείτε στην δράση

Τι είδους δαπάνες σχεδιάζετε να εντάξετε στο πλαίσιο της επιδότησης; *

 Αγορά του αναγκαίου επαγγελματικού παραγωγικού εξοπλισμού Λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία) Εξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.) Δαπάνες προβολής και δικτύωσης Πρόσληψη εργαζομένου Αγορά γενικού εξοπλισμού (γραφεία, καθιστικά κ.α.) Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ Αμοιβές τρίτων (παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, αμοιβή μηχανικού κλπ.)

Περισσοτερα Προγραμματα

Πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 06/02/2019 - 06/04/2019
Πρόγραμμα "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" Κατάσταση: σε εξέλιξη

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 06/02/2019 - 06/08/2020
Πρόγραμμα "Ποιοτικός εκσυγχρονισμός" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ποιοτικός εκσυγχρονισμός. Αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για:

 • την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
 • την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π.Αν.Εκ.
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 27/06/2018 -